Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden XODISS
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van XODISS, op iedere
overeenkomst die door XODISS wordt aangegaan en op alle (overige) werkzaamheden die
door XODISS worden verricht, verder ook te noemen de Opdracht.
Artikel 2. Offertes
2.1 XODISS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3. Honorarium
3.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of
overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt
overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.
3.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
3.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd en het geldende uurtarief van XODISS.
Slechts indien schriftelijk een afwijkend uurtarief is overeengekomen, zal dat van
toepassing zijn.
3.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten en
overige verschotten.
3.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde
kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij in het contract afwijkende
betalingstermijn zijn opgenomen.
3.6 Prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd zullen
zonder kennisgeving door XODISS aan Opdrachtgever worden doorberekend.
Artikel 4. Betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 21
dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3%
per maand.
4.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 XODISS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft XODISS
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan XODISS aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan XODISS
worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte
informatie en gegevens.
5.4 Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan XODISS
zijn verstrekt, heeft XODISS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en
/ of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
XODISS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn
dient de opdrachtgever XODISS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
6.3 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn
van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
6.4 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar
stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de
overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden.
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. XODISS zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
7.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties heeft, zal XODISS de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een
vast honorarium is overeengekomen zal XODISS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge
heeft.
7.4 In afwijking van lid 3 zal XODISS geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan XODISS kunnen worden
toegerekend.
Artikel 8. Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 9. Intellectueel eigendom
9.1 XODISS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet.
9.2 Alle door XODISS verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van XODISS
worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
9.3 XODISS behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.4 XODISS mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit,
tenzij anders afgesproken.
Artikel 10. Onderhoud
10.1 Indien de opdrachtgever (incidenteel) onderhoud aan de website wenst te laten verrichten
zal hiervoor een aparte overeenkomst tussen opdrachtgever en XODISS worden gesloten.
10.2 Lopende projecten hebben voorrang boven incidenteel onderhoud. Dit tenzij anders
overeengekomen in een onderhoudscontract.
10.3 Voor een onderhoudscontract wordt in overleg met opdrachtgever een honorarium
afgesproken. Onder het onderhoudscontract vallen wijzigingen in teksten, het doorvoeren
van lay-out veranderingen, het oplossen van problemen en andere in het
onderhoudscontract gespecificeerde werkzaamheden. Werkzaamheden die uitgevoerd
worden onder een onderhoudscontract krijgen voorrang op lopende projecten.
10.4 XODISS heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te
stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
10.5 Klant heeft een garantietermijn van twee maanden na de eindoplevering. Binnen deze
termijn aangemelde fouten met betrekking tot het opgeleverde zal XODISS, zonder extra
kosten, zo spoedig mogelijk verhelpen.
Artikel 11. Klachten
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan XODISS.
11.2 Indien een klacht gegrond is zal XODISS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan stroomstoringen en storingen bij een
serviceprovider.
12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van XODISS opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door XODISS niet mogelijk is
langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.3 Indien XODISS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is XODISS
gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een
Opdracht door XODISS is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uithoofde
van de door XODISS afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald,
vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan XODISS voor de
desbetreffende werkzaamheden in het desbetreffende kalenderjaar door de Opdrachtgever
betaalde honorarium. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de
aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of
opzettelijke tekortkoming van XODISS.
13.2 De personen die voor XODISS de werkzaamheden in het kader van de verstrekte Opdracht
uitvoeren zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk jegens Opdrachtgever, noch wegens
eventuele fouten in de uitvoering van de Opdracht, noch wegens een eventuele
onrechtmatige daad jegens de Opdrachtgever.
13.3 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken
van enig geschil terzake of naar aanleiding van de Opdracht vervalt c.q. verjaart na
verloop van één jaar nadat de Opdrachtgever terzake heeft geprotesteerd.
13.4 XODISS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens)
van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
Artikel 14. Ontbinding van de overeenkomst
14.1 De vorderingen van XODISS op de opdrachtgever zijn, onverminderd de bevoegdheden van
XODISS op grond van de wet, onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
o indien na het sluiten van de overeenkomst aan XODISS ter kennis gekomen
omstandigheden XODISS goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen.
o indien XODISS de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
o in het geval van (de aanvraag van) het faillissement van Opdrachtgever, de
aanvraag c.q. de verlening van surseance van betaling aan Opdrachtgever.
14.2 In de hierboven genoemde gevallen is XODISS bevoegd zonder in gebreke stelling de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst direct
en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van
XODISS schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15. Eigendomsrechten en gebruik van de Webmagiër, het CMS van XODISS.
15.1 Met deze overeenkomst wordt het gebruik van de website en de Webmagiër zoals XODISS
deze oplevert gekocht en geeft geen andere rechten op de programmeercode hiervan
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met opdrachtgever. De programmeercode
mag dus niet gewijzigd worden door andere partijen dan XODISS. Garantie op de werking
van de website vervalt als andere partijen dan XODISS de programmeercode wijzigen.
Eventuele herstelwerkzaamheden uitgevoerd door XODISS zijn in dit geval voor kosten van
Opdrachtgever.
15.2 De programmeercode van de Webmagiër is eigendom van XODISS BV en is van
vertrouwelijke aard. De programmeercode van de Webmagiër is niet vereist voor het
gebruik van de Webmagiër als zodanig, doch wel voor het doen van onderhoud en het
doorvoeren van wijzigingen en correcties in de Webmagiër.
15.3 XODISS BV erkent dat Opdrachtgever in bepaalde omstandigheden, uitsluitend voor
continuïteitsdoeleinden, inzage dient te kunnen hebben in de programmeercode. Deze
omstandigheden zijn:
• Als XODISS BV in staat van faillissement wordt verklaard;
• Bij het stopzetten van (onderhouds)activiteiten voor de Webmagiër door XODISS BV;
• Als XODISS BV zich niet houdt aan overeengekomen onderhoudsverplichtingen
waarbij de continuïteit van het gebruik van de Webmagiër door Opdrachtgever in
gevaar wordt gebracht en dit door de Belgische rechter bij een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis is bepaald.
15.4 In de onder 15.3 genoemde omstandigheden mag de programmeercode uitsluitend
gebruikt worden ten behoeve van onderhoud, corrigeren, wijzigen of uitbreiden van de
Webmagiër voor de website(s) van Opdrachtgever waarvoor XODISS de Webmagiër
implementatie heeft gedaan, met inachtneming van voor Opdrachtgever uit punt 1,2 en 3
voortvloeiende restricties tav gebruik, verspreiding, intellectuele eigendomsrechten en
geheimhouding. De programmeercode wordt, wanneer er sprake is van een in punt 3
genoemde omstandigheid, na verzoek daartoe aangeleverd aan Opdrachtgever.
Artikel 16. Diverse bepalingen
16.1 Op elke overeenkomst tussen XODISS en de opdrachtgever is Belgisch recht van
toepassing. Eventuele geschillen dienen aanhangig te worden gemaakt voor de bevoegde
rechter te Hasselt.
16.2 XODISS kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van
redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten
aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30
dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een
wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden.
Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds
geleverde diensten.
16.3 XODISS behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van XODISS te
plaatsen op een opgeleverde website.
16.4 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
verplichtingen, dan komen naast de verschuldigde rente op grond artikel 4.1, de redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de
opdrachtgever.